17.07.2023

АТ «БАНК 3/4» оголошує конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку та Банківської групи.

АТ «БАНК 3/4» (далі – Банк) оголошує конкурс з відбору аудиторської фірми, яку буде призначено на для надання послуг аудиту річної фінансової звітності Банку, перевірки Звіту про управління Банку, оцінки стійкості (оцінка якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями), висловлення думки/перевірка інформації, що міститься у Звіті про корпоративне управління, аудиту консолідованої річної фінансової звітності банківської групи (далі – Конкурс) за 2023-2024роки.

Реквізити банку

Найменування:

Акціонерне товариство  «БАНК 3/4»

Поштова адреса:

04080, м. Київ, вул. Кирилівська,25

Телефон:

044-364-98-00

Електронна пошта:

secretary@bank34.ua

Фінансова звітність та інша публічна інформація Банку доступна на веб-сайті Банку у мережі Інтернет (https://bank34.ua/) у розділі «Про банк».

Додаткова інформація про діяльність Банку може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Конкурс проводиться відповідно до вимог нормативних документів Національного банку України.

Дата оголошення конкурсу:

17 липня 2023 року.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій з підтвердними документами:

до 18:00, 28 липня 2023 року

Аудит фінансової звітності Банку повинен проводитись із врахуванням вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та вимог Міжнародних стандартах аудиту (МСА).

Аудиторська фірма для участі у Конкурсі має повністю відповідати критеріям відбору.

Критерії відбору аудиторської фірми

 1. Відповідність вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
 2. Відповідність вимогам нормативних документі НБУ в частині відсутності підстав для її відхилення/відсторонення;
 3. Внесена до розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до закону, в частині суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес(далі - Реєстр);
 4. Має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту, вимог Закону та нормативних актів НБУ:

-  щонайменше 2 особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

-  має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності банківських установ, що становлять суспільний інтерес;

-  не має обмежень, які пов'язані з тривалістю надання аудиторських послуг Банку, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативних актів НБУ;

-  дотримується обмежень на одночасне надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та неаудиторських послуг, що передбачені статтею 27 Закону про аудит;

5.      Має наявну бездоганну репутацію;

6.      Відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:

-  не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов'язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

-  не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

-  не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 Закону про аудит, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

7.      За попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 15 % загальної суми доходу суб'єкта аудиторської діяльності від надання аудиторських послуг;

8.      Суб'єкт аудиторської діяльності пройшов перевірку системи контролю якості, що підтверджено відповідним документом Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

9.      Наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України.

 

Строк надання послуг: два роки починаючи з четвертого кварталу 2023 року.

Порядок оплати за договором надання послуг: попередня оплата не більше ніж 70 відсотків вартості послуг кожного етапу. Остаточний розрахунок за надання кожного етапу аудиторських послуг здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати підписання аудиторською фірмою та Банком Акту надання послуг / етапу аудиторських послуг.

Завдання з надання послуг включають:

 1. аудит річної фінансової звітності Банку,
 2. перевірку Звіту про управління Банку,
 3. оцінку стійкості (оцінка якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями), висловлення думки/перевірка інформації, що міститься у Звіті про корпоративне управління,
 4. аудит консолідованої річної фінансової звітності банківської групи повну незалежну зовнішню оцінку якості функції внутрішнього аудиту в Банку,

Порядок подання пропозицій

Конкурсні пропозиції подаються претендентами шляхом надсилання пропозицій та документів, які додаються, у сканкопіях на адресу електронної пошти Банку, зазначену у цьому інформаційному оголошенні про проведення конкурсу. Конкурсні пропозиції подаються до закінчення кінцевого строку подання конкурсних пропозицій.

Всі документи конкурсної пропозиції від претендента мають бути складені українською мовою та подаватись за підписом уповноваженої особи аудиторської фірми. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації, повинні бути завірені відміткою «Згідно з оригіналом» із зазначенням назви посади, прізвища та ініціалів особи, яка завірила копію, її особистого підпису, дати завірення копії, засвідченої печаткою (за наявності).

Конкурсні пропозиції подаються із зазначенням цінової пропозиції.

Уповноважена особа:

Філозоф Аліна Василівна

Контактні дані:

(044) 364 98 00

Електронна адреса для подання пропозицій:

secretary@bank34.ua

 

Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:

 1. конкурсну пропозицію, яка містить інформацію щодо ціни і строку надання аудиторських послуг;
 2. заяву на участь у конкурсі у довільній формі, яка має містити: - явно виражене бажання претендента взяти участь у конкурсі; - інформацію про претендента: повне найменування претендента, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, посада, прізвище ім’я та по батькові (за наявності) особи, уповноваженої на підписання конкурсної документації та аудиторського договору; банківські реквізити; телефон, факс, e-mail; - відомості щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та особистого досвіду працівників-аудиторів з надання аудиторських послуг; - іншу інформація, яку бажає повідомити претендент;
 3.  анкету учасника конкурсу(додаток);
 4. копії документів претендента: - останньої редакції установчого документу чи опису документів з кодом, що надає можливість переглянути останню редакцію установчого документ претендента у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів (для юридичних осіб); - виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців); - довідки про присвоєння реєстраційного номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців); - кваліфікаційних документів аудитора; - сертифіката аудитора, виданого відповідно до норм чинного законодавства України; - документів, що підтверджують результати контролю якості аудиторських послуг; - проект договору на аудиторські послуги.
 5. довідку у довільній формі з переліком працівників – аудиторів, яких планується залучити до проведення аудиту.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Переможець серед аудиторських фірм, які повністю відповідають критеріям відбору, обирається з урахуванням цінової пропозиції та якісних показників.

Результати відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Банку.

 

0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA