15.03.2013

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента :
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 36002395

1.4. Місцезнаходження емітента : 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 25.

1.5. Міжміський  код. Телефон та факс емітента: 0443649800

1.6. Електронна поштова адреса емітента: 

1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.stockmarket.gov.ua/ua.

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ: Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

2. Текст повідомлення

 

N
з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1  

15/03/2013

Акції 

830 000 000

  83 000,00

  31,086

 

 

Зміст інформації: 

За рішенням  єдиного акціонера Банку, здійснюється закрите (приватне) розміщення акцій Банку. Форма випуску: іменні. Тип акцій: прості. Привілейовані акції не випускаються. Форма існування: бездокументарна.

Розмір збільшення статутного капіталу Банку шляхом додаткового випуску акцій 83 000 000,00 грн. (вісімдесят три мільйони гривень 00 копійок).

Загальна номінальна вартість акцій, що розміщуються, складає 31,086% до розміру статутного капіталу Банку на дату прийняття рішення про розміщення додаткових акцій.

Права власників простих іменних акцій визначені законодавством та статутом Банку.

Оплата акцій здійснюється виключно в грошовій формі в національній валюті України відповідно до вимог законодавства України за рахунок власних коштів.

Метою розміщення акції є підвищення платоспроможності та надійності банківської установи, подальше розширення переліку операцій, що має право здійснювати Банк для отримання можливості надання більш широкого спектру послуг клієнтам Банку та розширення власних операцій Банку. Напрямами використання отриманих коштів є розміщення кредитів на міжбанківському ринку, серед фізичних осіб та суб’єктів господарювання, а також покращення матеріально-технічної бази діяльності Банку, в тому числі шляхом придбання приміщення, яке забезпечує технологічне здійснення банківських функцій.

Рішення про розміщення акцій прийняв єдиний акціонер Банку Іщенко Вадим Андрійович, що володіє 100 % акцій Банку, та який планує придбати 100% акцій, що розміщуються.

Конвертація цінних паперів на етапі розміщення не передбачається.

 3 .Підпис

3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством
3.2 .Голова Правління Іщенко В.А.

0800 50-34-34 Зворотний дзвінок
UA